Услуги и производство

Жилищно строителство

ДЛВ-СИ ООД и ДЛВ ЕООД разработват и финансират както собствени проекти, включващи комплексно проектиране, строителство и реализация на жилищни и административни сгради, така и изпълнението на инвестиционни проекти и намерения на свои клиенти.

Двете фирми имат дългогодишен опит в изпълнението на грубия строеж на сгради и изградени специализиранини звена за довършителни работи, чиито професионализъм и качество на работа задоволяват и най-високите изискванията на своите клиенти. Постигнатото на оптимално съотношение на високо качество и цена, както и кратките срокове на изпълнение се дължат на възможността ДЛВ-СИ ООД и ДЛВ ЕООД да предлагат пълна обезпеченост и надежден сервиз с камиони и строителна механизация, използвани в различните етапи на строителството, собствено производство на инертни материали, бетон и бетонови смеси, екип от висококвалифицирани специалисти и подбор на качествени строителни материали. По този начин се постига необходимото качество на крайния продукт, което е изключително важно за жилищното строителство. Правилното изпълнение на обектите се гарантира и от строго изградената струкура за взаимодействие между отделните специалисти, работещи в компанията и близкият контакт и постоянният диалог с инвеститорите и крайните клиенти. Гарантира се завишен контрол на качеството както на извършваните дейности, така и на влаганите материали.

"ДЛВ-СИ" ООД разполага със строителни разрешителни за следните категории:

  • I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура.
  • III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура.
  • V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код: 45.11/45.12/45.21/45.22/45.23/45.24/45.25/45.31/45.32/45.33/45.34/45.41/45.42/45.43/45.44/45.45/45.50

I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура. III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура. V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45

Бронзов сертификат за втора категория строежи

Бронзов сертификат за втора категория строежи

Удостоверение от Камарата на строителите в България

Удостоверение от Камарата на строителите в България

Клиенти