За фирмата

История

Фирма ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" е регистрирана на 30 май 1991 година с решение на Пернишки Окръжен Съд №1737 с регистрация - гр. Перник, ул. "Отец Паисий", бл. 98, ап.22.
На 01 декември 1997 година фирмата е пререгистрирана с решение №1328 на Пернишки Окръжен Съд като е внесено ново обстоятелство като разширяване на предмета на дейност на фирмата.
На 24.11.2006 година с решение на Пернишки Окръжен Съд №1081 се извършва прехвърляне чрез покупко-продажба на търговското предприятие ЕТ "ДЛВ-Добри Владимиров" на „ДЛВ” ЕООД.
Основният предмет на дейност на „ДЛВ” ЕООД е извършване на товарни превози в страната и чужбина, производство и търговия с инертни материали и бетон и бетонови смеси, и услуги със строителна механизация.
Средният годишен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение наброяват 100 служители. В офиса на „ДЛВ” ЕООД работят опитни професионалисти, които се грижат за удовлетворяване изискванията на нашите клиенти. Всички наети са с подходящата за заеманата от тях длъжност, професионална квалификация и участват регулярно в образователни програми.
„ДЛВ” ЕООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 17.02.1993г. и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 20.12.2000г. Ръководителят транспортна дейност разполага с IRU диплома за професионална компетентност в международния превоз на товари издаден от ИРУ Академията в Женева, от 2004г. и участва регулярно в образователни програми.

През 2003 година децата на Добри Владимиров - Станислав Добрев Любомиров и Ирена Добрева Кънева регистрират още една фирма – “ДЛВ-СИ” ООД, която всъщност представлява приемственост на семейния бизнес.
"ДЛВ-СИ" ООД също разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 07.02.2005г. и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 08.12.2004г. Настоящият брой на наетите лица по трудово правоотношение в “ДЛВ-СИ”ООД е 90 служители.
Двете фирми работят паралелно и си сътрудничат в бизнеса, който е с еднакав предмет и това им позволява по-голяма гъвкавост и оперативна точност.


Предмет на дейност

Фирма "ДЛВ-СИ" ООД извършва следните дейности - товарни превози, услуги със строителна механизация, производство на всякакви видове инертни материали за бетонови и асфалтови смеси, производство на бетонови смеси, транспорт на извънгабаритни товари, строителство на промишлени, граждански и общински сгради, пътно строителство.